Узаконяване на рекламни съоръжения

Проектиране и узаконяване на външни рекламни елементи съгласно Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

и Приложение № 9 към чл. 38, ал. 3 от Наредбата:


І. За покривна реклама /светещи ажурни букви/, реклама върху калкани
на сгради и фирмени надписи

1. Архитектурна част
1.1. Ситуационно решение в М 1:1000– изяснява местоположението на сградата и
разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея.
1.2. Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 – показва
местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на
сградата.
1.3. Обяснителна записка
2. Дизайнерска част
2.1. За покривна реклама и фирмени надписи – лого на фирмата и детайли на
буквите, начин на закрепване и др.
2.2. Проект за графично и цветово оформление
2.3. Други допълнителни материали /перспективи, макети, колажи и др.
доказващи адаптиране на обекта в градската среда – по избор на проектанта/
3. Инженерна част
3.1. Конструктивен проект
3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване


ІІ. За свободностоящи рекламни елементи /рекламни елементи с площ до 2, 4,
9 и 12 кв.м./

1. Архитектурна част
1.1. Ситуационно решение в М 1:1000 или 1:500 – изяснява графично и с коти
разполагането на обекта в план, отстояния до прилежащите регулационни линии, до
съществуващи преместваеми обекти, рекламни, информационни елементи и други
ограничители в градската среда /стълбове, шахти, дървета/, подходи, входове и
рампи към прилежащи обществено-обслужващи или жилищни обекти с траен
устройствен статут.
1.2. Фасадно решение – показва вида и параметрите на рекламния елемент
1.3. Детайли в подходящ мащаб
1.4. Обяснителна записка
2. Дизайнерска част
2.1. Проект за графично и цветово оформление
2.2. Допълнителни материали /фотомонтажи, перспективи, колажи и др.
доказващи адаптиране на обекта в градската среда и спрямо съществуващите РИЕ и
ПО/
3. Инженерна част
3.1. Конструктивен проект
3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване /ако има такова/.