Общинска банка АД

  • Уеб сайт: www.municipalbank.bg
  • Общинска банка АД предлага различни видове кредити, срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, картови услуги, банкови гаранции и други финансови и банкови услуги.

    Акционери в Общинска банка са общините в България и множество общински предприятия. Мажоритарен собственик е Столична Община.

Проекти за клиента